Semalt soňky 5 ýylda iň möhüm SEO üýtgeşmeleri barada gürleýärSEO IT pudagynyň iň üýtgäp durýan ugurlaryndan biridir we ösüş depgininiň ýetmezçiliginden ejir çekmeýär. Diňe soňky bir ýarym ýylda gözleg motory optimizasiýasy ulgamynda köp zat üýtgedi, hatda şu wagt "mowzukdan" çykan tejribeli hünärmen hem köp öwrenmeli bolardy.

5 ýylyň içinde belli bir wagt alsak, SEO-da hemme zat düýbünden üýtgedi. Şol wagt aktual we hemme zadyň nähili işleýändigi düýbünden başga dünýäler. Google we Yandex algoritmleri bolsa tapmanyň diňe bir bölegi. Bazaryň özi hakda. Işiň gözleg motory optimizasiýasyna bolan garaýşy düýpgöter üýtgedi. Islendik telekeçi diýen ýaly internetiň uçuş üçin tramplin we onuň üçin ýitirilen pursat bolup biljekdigine eýýäm düşünýär.

Döwrebap SEO-nyň hakykatlaryna düşünmek, amal etmeýänler üçinem möhümdir. Iň bolmanda, üçünji tarapyň teklibine baha bermäge ýa-da mahabaty özüňiz etseňiz, nädip işlemelidigine düşünmäge kömek eder.

Ine, soňky bäş ýylda SEO-da bolup geçen iň möhüm üýtgeşmeleriň sanawy.

Içerki faktorlar ileri tutulýar

Google we Yandex ikisi hem ulanyjylary iň gowy gözleg netijeleri bilen üpjün etmek üçin algoritmlerini yzygiderli kämilleşdirýärler. Topokarda, has gowy baglanyşyk profili bolanlar däl-de, ýokary hilli saýtlar bolmaly.

Pes bäsdeşlik islegleri hakda gürlesek-de, içerki faktorlary işlemän hil derejesini almak mümkin däl. Gowy baglanyşyk nasoslary sebäpli haýsydyr bir görnüşde Topy almagy başarsaňyz, sahypanyň özünde kynçylyklar bar bolsa, pes öwrülişik we negatiw özüni alyp baryş faktorlary çalt duýulýar.

Birnäçe ýyl ozal bäsdeşlerden has köp baglanyşyk satyn almak ýeterlikdi we içerki faktorlara kän bir üns bermeli bolmazdy. Indi köp ýerlerde ýagdaý düýbünden ters.

Häzirki wagtda içerki faktorlaryň ýokary hilli öwrenilmegi sebäpli iň az arka baglanyşygy bolan bir sahypanyň öz ýerinde gowy görünip bilýän köp mysallar bar.

Baglanyşyk spamynyň ölümi

Öň ýönekeý bir düzgün bar bolsa - näçe köp baglanyşyk bolsa, şonça gowy, indi ileri tutulýan zat hil. Baglanyşyk massasy bilen işlemegiň islendik biperwaý usullary manipulýasiýa etmek synanyşygy hökmünde kabul edilýär we jezalandyrylýar. “Yandex” -de Minusinsk, Google-da bolsa Penguin jogapkär.

Gözleg motorlary, elde baglanyşyk gurmak, köpçülikleýin marketing we mazmun marketingi ýaly usullaryň meşhurlygynyň ýokarlanmagyna sebäp bolan tebigy däl baglanyşyklary tanamaga ökde. Ikinjisi, ýokary hilli baglanyşyklary almak üçin ulanylýar, sebäbi olar hemişe diýen ýaly diňe degişli materiallarda we tematiki sahypalarda ýerleşdirilýär.

Pes hilli baglanyşyklar, iň gowusy, gözleg motory tarapyndan hasaba alynmaz. Iň erbet ýagdaýda bu saýtda sanksiýalaryň girizilmegine sebäp bolup biler. Olardan soňraky baglanyşyklary almak üçin gowy saýtlary ýygnamagyň subut edilen usullaryndan biri bäsdeşleriniň derňewi. Gowy bäsdeş analiz etmek üçin güýçli gural gerek, maslahat berýärin Semalt DSD guraly.

Formanyň ýerine manysyna ünsi jemlemek

Ilki Google-dan Panda, soňra Yandex-de Baden-Baden açar sözler üçin sahypalary optimizirlemek işine ep-esli derejede täsir edip, adaty usullaryň täsirini ep-esli peseltdi.

Gözleg motorlary semantik gözlegi işjeň ýagdaýda girizýärler, manysy ulanyjynyň niýetini kesgitlemekden ybarat, şol bir möhüm söz düzümine gireniňde hem tapawutlanyp biler. Mysal üçin, "Tesla Model 3" soragyna giren ulanyjy bu awtoulag modeline syn ýa-da mowzuk ýa-da suratdaky täzelikleri gözläp biler.

Gözleg gözleginiň niýetini kesgitlemek - maglumat, täjirçilik ýa-da birleşdirilen - semantiki ýadrosy sahypanyň giriş sahypalarynda dogry paýlamaga mümkinçilik berýär. Bu meseläni awtomatlaşdyrmak üçin, SEO ýaly ýörite gural ulanyp bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli.

Özüňi alyp baryş ölçegleriniň reýtinge täsiri

Bu, “Yandex” -de has-da göze ilýär, bu ýere “Top” -a näçe ýakynlaşsaňyz, özüni alyp barş ölçegleriniň täsiri şonça-da bellär. Bularyň arasynda ulanyjynyň sahypa bilen gatnaşygynyň dürli görnüşleri, meselem, sahypada sarp edilen wagt, bökmek tizligi, sahypa basmagyň tizligi, gözleg netijelerine gaýdyp gelmek we ş.m.

Ilki bilen, bu ölçegleriň sahypanyň gözleg netijelerinde edýän täsiri barada gaty az maglumat bardy. Soňra dürli aldaw ýollary ösdi we bu hyzmaty hödürleýän hyzmatlar ýagyşdan soň kömelek ýalydy. Häzirki wagtda bu faktorlary web sahypasyny mahabatlandyrmagyň artykmaçlygy üçin ulanmagyň iň ygtybarly usulynyň hakykatdanam olary gowulaşdyrmak ugrunda işleýändigi aýdyň boldy.

Mazmun marketingi

Ozal hiç kim munuň üçin wagt ýitirmedi, ýöne utgaşmasy eýýäm belli mazmun marketingi we SEO gözlegde web sahypasyny mahabatlandyrmak üçin iň güýçli gurallaryň biridir. Maksatly diňleýjileriň soraglaryna doly jogap berýän ýokary hilli we peýdaly mazmun birbada birnäçe maksada ýetmäge mümkinçilik berýär:
 • gözleglerde sahypanyň görnükliligini ep-esli ýokarlandyrýar we organiki gözleg netijelerinden goşmaça traffigi özüne çekýär;
 • hil we degişli baglanyşyklary almaga kömek etmek;
 • hünärmeniň keşbiniň döremegine goşant goşýar;
 • marka habardarlygynyň ösmegine itergi berýär;
 • saýtda hemişelik diňleýjiniň özenini döretmäge mümkinçilik berýär.
Aboveokarda sanalan nokatlardan eýýäm çak edişiňiz ýaly, bu ugurda işlemek içerki we daşarky görnüşlere bölünip bilner. Ösüş a blog täjirçilik taslamasyna esaslanyp, myhman neşirlerini ýerleşdirmegiň yzygiderli işi bilen ajaýyp netijelere ýetmäge mümkinçilik berýär.

Öňdäki jübi telefony

Öň hiç kimiň pikir etmedik ykjam enjamlary optimizasiýa etmek şu günler aç-açan zerurlyga öwrüldi. Jübi traffiginiň göwrümi iş stolundan ýokarydy.

Gözlegde soňky birnäçe ýylyň içinde bolup geçen iň möhüm üýtgeşmeleriň biri, Google-yň ykjam ilkinji görkezijä geçmegi - indi sahypanyň mobil wersiýasyny indekslemek iş stoly däl-de, ileri tutulýan ugur bolar. Mundan başga-da, “Google” we “Yandex” ikisi hem ykjam enjamlardaky web sahypalarynyň işini çaltlaşdyrmak üçin tehnologiýalary işjeň ösdürýärler we bu ugurdan indi ileri tutulýandygyny açyk görkezmek üçin ähli zady edýärler.

Sahypaňyzyň ykjam optimizasiýasynyň hilini ýokarlandyrmagyň iň çalt usuly, täsirli dizaýna geçmekdir. Munuň üçin CMS üçin taýýar dizaýn şablonyny satyn alyp bilersiňiz ýa-da bar bolan birine uýgunlaşmagy sargyt edip bilersiňiz. Parametersaly parametrleri gowulandyrmagyň üstünde işlemek hem zerurdyr sahypa ýüklemegiň tizligiykjam ulanyjylar köplenç haýal birikmäni ulanýarlar.

SERP üýtgeýär

Mesele netijeleri sahypasy üýtgeýär. PPC mahabat bloklary ulaldy we kem-kemden ykjam enjamlarda göze ilýän ilkinji ekrandan organiki netijeleri çalyşýar. Bu, “Top 3” -e girmegi has islenýär we sanawdaky galan netijeler hasam az öwrüler.

Google Bilimler grafigini işjeň ösdürýär we baý bölekleriň görkezilýän talaplarynyň sanawyny köpeldýär. “Yandex” gözleg netijelerinde köp maglumat haýyşlaryna jogap görkezip, yza galmaýar.

Bir tarapdan, ulanyjynyň zerur maglumatlary almak üçin edýän tagallalaryny azaltmak bilen ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýar. Başga bir tarapdan, geljekde gözleg motorlarynyň ulanyjylary ekosistemasynda saklap, sahypa eýelerine az-kem basmak ähtimallygy baradaky çaklamalar hasyl bolýar.

Localerli SEO-nyň ösüşi

Jübi internetine (4G) ýokary tizlikli elýeterliligiň ýaýramagy bilen adamlar belli bir şäherde özüne ýakyn harytlary we hyzmatlary gözleýärler. Ykjam ulanyjylaryň kömegi bilen belli bir ýer bilen baglanyşykly gözleg soraglary barha meşhur bolýar.

Günbatar bazarlarynda ýerli SEO möhüm elementdir gözleg motory optimizasiýa strategiýasy, indi bu tendensiýa rus internetinde yzygiderli ösýär. Eger işiňiz belli bir şäherdäki maksatly diňleýjilere gönükdirilen bolsa, muňa üns beriň.

Netijeler

Bu makalada soňky 5 ýylda iň möhüm SEO üýtgeşmelerini sanadyk. Aboveokardakylary jemläp, aşakdaky netijeleri çykaryp bileris:
 1. Içerki optimizasiýa derejesi daşarky faktorlara täsir etmekden has möhüm bolýar.
 2. Salgylar bilen işlenende hil däl-de, hil möhümdir. Baglanyş massasy mümkin boldugyça tebigy görünmeli.
 3. Gözleg motorlary mazmunyň hiline bolan talaplary ýokarlandyrýan gözleg talaplarynyň manysyna düşünmegi öwrendiler.
 4. Ygtyýarly mazmun marketingi häzirki zaman gözleg motoryny ösdürmegiň strategiýasynyň möhüm bölegine öwrülýär.
 5. Jübi telefony üçin optimizasiýa indi peýdaly däl, ýöne zerur wariantlardan biri däl - indi zerurlyk.
 6. Gözleg motorlary, SERP-de göni soraglara jogap görkezmek bilen organiki netijeleri ýuwaş-ýuwaşdan saýtlara baglanyşyk bilen çalyşýar.
 7. SEOerli SEO sebitlerdäki iş üçin zerur bolan iş üçin möhüm we geljegi uly ugur.
SEO-da üýtgän zatlara we hemme zadyň nirä gidýändigine düşünmek, mahabat strategiýasyny netijeli sazlamaga we tagallalaryňyza gowy girdeji almaga mümkinçilik berýär.

Barmagyňyzy impulsda saklaň we sanawymyza goşjak bir zadyňyz bar bolsa, pikirleriňizi teswirlerde paýlaşyň!

mass gmail